Izvajalci v zahodni regiji

Sindikat Mladi + je nacionalna organizacija, namenjena podpori, informiranju, svetovanju ter ohranjanju in krepitvi pravic mladih na področju izobraževanja, vstopa na trg dela, reševanja težav na trgu dela in raznih neformalnih aktivnosti. Deluje tudi kot mladinska organizacija, ki združuje mlade in se trudi z reševanjem njihovih problemov dejavno pripomoči k trajnemu izboljšanju socialnega in ekonomskega položaja mladih nasploh. Z mladimi delamo po principu mladinskega dela in preko metod neformalnega izobraževanja. Med njimi krepimo aktivizem, kritični pogled ter boj za pravično družbo. Svojim članom ponujamo priložnost za kolektivno naslavljanje aktualnih izzivov družbe ter podporo pri naslavljanju lastnih izzivov.

Za več info o Sindikatu Mladi + obiščite spletno stran (klik) https://www.mladiplus.si/

https://www.mladiplus.si/2020/05/18/katalizatorji-druzbenih-sprememb/

E: info@mladiplus.si

Mladinski center Postojna že vrsto let skrbi za vsebine, ki jih zasledujejo mladi v Postojni in njeni okolici. Prav tako so pobudniki ustanovitve/reaktivacije Mladinskega sveta in soavtorji Lokalnega programa mladine 2018-2024. Eden izmed uspešnih projektov MC Postojna je Mala šola branja občinskih proračunov saj s tem omogoča pismenost med nevladnimi organizacijami. Druge uspešne iniciative MC Postojna se fokusirajo na prepoznavanje delovanja društev in njihovega potenciala v začetni fazi procesa in v nadaljevanju za spodbuditev nevladne organizacije, da čim bolje spozna svoje potencialne uporabnike in razume njeno obnašanje, potrebe, vrednote ter na podlagi tega prepozna tako eksplicitne kot implicitne potrebe. Ravno osredotočenost na slednje ponavadi vodi do najbolj inovativnih in uspešnih rešitev.

Za več info o MC Postojna obiščite spletno stran (klik) https://www.mcp.si/

E: info@mcp.si

KID PiNA ima več kot 10 let izkušenj izvajanja izobraževanj s pristopi neformalnega učenja. Skozi leta projektov, ki so bili financirani na lokalni (obalne občine), nacionalni (MJU, MZZ, MIZŠ, MNZ) in evropski ravni (Interreg, Erasmus+, Evropa za državljane) so ključni kadri organizacije pridobili izjemne kompetence, ki jih skozi projekte nadgrajuje in širijo dalje. KID PiNA organizira delavnice po participatornih metodah in na različne načine podpira mlade in civilno družbo k uresničevanju svojih potencialov. Zadnji večji projekt, ki ga organizacija vodi je Social innovators, ki je podprt iz centraliziranega razpisa norveškega finančnega mehanizma in razvija univerzitetni predmet na področju družbenega inoviranja, prakse in HUB, ki bo združeval različne akterje družbenih inovacij. PiNA ima večletne izkušnje z delovanjem na tem področju, saj se s tovrstnimi temami ukvarja v okviru svojih rednih dejavnosti. Izvedli so že več projektov in usposabljanj, kjer so naslavljali teme družbenih izzivov, potrebnih kompetenc posameznic in posameznikov za naslavljanje družbenih izzivov in pomen participacije v družbi. Imajo usposobljene trenerje, ki so strokovnjaki iz teh področij.

Za več info o društvu PINA obiščite spletno stran (klik) https://www.pina.si/

https://www.pina.si/portfolio/katalizatorji/

E: info@pina.si

Izvajalci v vzhodni regiji

Mladinski center Ormož je notranja organizacijska enota javnega zavoda Ljudska univerza Ormož, ki deluje za potrebe opravljanja interesnih dejavnosti za mladino. Predstavlja središčno točko, kjer mladi vseh starosti in nazorov ustvarjajo in razvijajo najrazličnejše klubske aktivnosti, ponuja možnosti neformalnega izobraževanja in usposabljanja mladih in preventivnega delovanja na lokalni ravni. Spadajo med prepoznavne organizacije v okolici, tako med mladimi kot tudi starejšimi. Že vrsto let odlično sodelujejo s številnimi lokalnimi izobraževalnimi ustanovami, klubi, društvi, knjižnico, centri, zavodi, podjetji, organizacijami idr. Mladinski center Ormož skrbi za izboljšanje kvalitete življenja mladih ter razvija področja mladinskega dela, kot so: ustvarjalno in kvalitetno preživljanje prostega časa, informiranje in svetovanje, neformalno izobraževanje, mobilnost mladih, aktivno državljanstvo, zdrav življenjski slog in prostovoljno delo. Med mladimi je prepoznavna in zaupanja vredna mladinska organizacija, ki se ažurno odziva na vedno nove potrebe mladih. Zaposleni v mladinskem centru se redno srečujejo z mladimi (v šolah, gimnaziji, študentskem klubu, na zavodu za zaposlovanje, na posvetovalnih sestankih, organiziranih dogodkih in neformalnih srečanjih) ter jih spodbujajo k aktivni družbeni vlogi.

Za več info o Ljudski univerzi Ormož obišči spletno stran (klik) https://www.lu-ormoz.si/, za več info o MC Ormož pa spletno stran (klik) https://www.mco.si/

https://www.lu-ormoz.si/pages/topics/katalizatorji.php

E: mcormoz@siol.net

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) iz Slovenskih Konjic je zasebni zavod s statusom socialnega podjetja. Njegov osnovni namen je s programsko politiko odprtega socialnega prostora spodbujati, uresničevati ter podpirati mlade, spodbujati razvoj socialnega podjetništva, mednarodne mobilnosti, medgeneracijskega in medkulturnega dialoga ter mladim omogočiti, da izražajo, oblikujejo in uresničujejo svoje interese, potenciale in cilje. Cilj MCDD je aktivirati mlade v savinjski regiji in tudi v drugih slovenskih regijah, jim nuditi pogoje za ustvarjalno delo ter zagotoviti organizirano delovanje dejavnosti kulturnega, izobraževalnega, informacijskega, socialnega, podjetniškega in športnega značaja s ciljem sistematičnega razvijanja avtonomnosti in ustvarjalnosti mladih.

Za več info o MC Dravinjske doline obiščite spletno stran (klik) https://www.mcdd.si/

https://www.mcdd.si/mcsk/

E: info@mcdd.si