Komunikator

KOMUNIKATOR

Civilno-družbene organizacije za uspešno naslavljanje družbenih izzivov potrebujejo profesionalni kader za komunikacijo zmožen mobilizacije družbe, povezovanja ključnih akterjev, jasnega prenašanja sporočila akcij in pobud javnosti. Komunikatorji predstavljajo ključen in potreben kader na trgu dela, zato je potrebno opremiti mlade s temeljnimi znanji, spretnostmi in pogledi za podporo družbenim spremembam preko komunikacijskih aktivnosti.

Udeleženci usposabljanja bodo pridobili naslednja znanja: razumevanje vloge komuniciranja pri naslavljanju družbenih izzivov, zmožnost priprave komunikacijskega načrta, kritična ocena komunikacijskih izzivov, razumevanje etičnih načel komuniciranja, razlikovanje med različnimi tipi komunikacijskih orodij in njihova raba, razumevanje pravil komuniciranja z mediji, razvite veščine javnega nastopanja. Ob zaključku usposabljanja bodo udeleženci sposobni načrtovati in uporabljati različne komunikacijske kanale in orodja, zasnovati in uporabiti komunikacijski načrt, na primeru komunikacijske kampanje manjšega obsega kompetentno javno nastopiti in spisati izjavo za medije.

Metode, ki jih usposabljanje vsebuje, temeljijo na metodah neformalnega izobraževanja in izkustvenega učenja ter zajemajo tako predavanja kot individualno delo, delo v manjših skupinah in terensko delo ter praktične izkušnje s komunikacijsko kampanjo manjšega obsega.


Modul 1 DRUŽBENI IZZIVI, ORGANIZACIJE CIVILNE DRUŽBE IN VLOGA KOMUNICIRANJA

 • Družbeni izzivi 21. stoletja (razumevanje globalnih, nacionalnih in lokalnih izzivov), predvsem na področju zaposlovanja mladih, aktivnega državljanstva in participacije mladih,
 • ključne kompetence profesionalnega kadra v organizacijah civilne družbe,
 • vloga komuniciranja za družbene spremembe.

Trajanje: 10 ur

Izvajalec: Sindikat Mladi Plus


Modul 2 JAZ - KOMUNIKATOR/KOMUNIKATORKA

 • “Kdo sem jaz?”,
 • “kateri je moj največji potencial?”,
 • delovne naloge komunikatorjev,
 • etični kodeks komuniciranja.

Trajanje: 17 ur

Izvajalec: Mladinski center Dravinjske doline


Modul 3 PREPOZNAVANJE KOMUNIKACIJSKIH IZZIVOV

 • Definiranje izziva,
 • mapiranje deležnikov (ekosistem, razmerja),
 • priprava komunikacijskega načrta (ozadje, ton komuniciranja, ključna sporočila, komunikacijski cilji).

Trajanje: 17 ur

Izvajalec: Mladinski center Postojna


Modul 4 KOMUNIKACIJSKA ORODJA

 • Spletni mediji,
 • družbena omrežja,
 • terenske akcije,
 • javni predstavitveni dogodki,
 • spremljanje in vrednotenje komunikacijskih naporov.

Trajanje: 17 ur

Izvajalec: KID PINA


Modul 5 KOMUNICIRANJE Z MEDIJI

 • Priprava medijske adreme,
 • sporočila za medije,
 • medijska kampanja,
 • javni dogodki za novinarje.

Trajanje: 17 ur

Izvajalec: Ljudska univerza Ormož / Mladinski center Ormož


Modul 6 JAVNO NASTOPANJE

 • Telesna drža,
 • oblačilna kultura,
 • govorni nastop,
 • TV gostovanje.

Trajanje: 16 ur

Izvajalec: Mladinski center Postojna


Modul 7 EVALVACIJA